verloningsservice voor de culturele sector

begrippenlijst

Gage 
Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) 
BTW 
Identificatie. 
KVR 
Inhoudingsplichtigenverklaring

Identificatie. 

 • Bij aanvang van de dienstbetrekking moeten wij een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart in onze administratie hebben.
  Iedere verloningsopdracht is een nieuw dienstverband. Wij moeten dus altijd een goed leesbare kopie van een identiteitsbewijs in onze administratie hebben.
 • Wij moeten een kopie hebben van alle relevante pagina’s van een identiteitsbewijs.
  • Identiteitskaart: een kopie van voor- en achterzijde 
  • Paspoorten – uitgegeven na 9 maart 2014: een kopie van beide zijden van de bladzijde met pasfoto en persoonsgegevens.
 • Van personen die in Nederland wonen en de nationaliteit bezitten van een niet-EU land (of een land uit de EER) moet altijd een geldig verblijfsdocument bij ons aanwezig te zijn. Hiervan moet zowel de voor- als achterzijde gekopieerd worden.

Als niet aan de identificatie-eisen wordt voldaan zijn wij verplicht het anoniementarief toe te passen.
^ Terug naar boven

Gage 

Tot de brutogage behoren vergoedingen voor reiskosten met eigen vervoer.
Niet tot de brutogage behoren vergoedingen en verstrekkingen voor consumpties en maaltijden en de reis- en verblijfkosten. Deze kunnen eventueel onbelast uitbetaald worden na overlegging van de originele bonnen.

De brutogage kan worden verminderd met het bedrag van de kleinevergoedingsregeling (zie hieronder) of een kostenvergoedingsbeschikking van de Belastingdienst (zie belastingdienst). 

Als er een nettogage is afgesproken, moet dit nettobedrag eerst naar een brutobedrag worden omgerekend en moet de loonheffing vervolgens worden afdragen.
^ Terug naar boven

KVR (kleinevergoedingsregeling) 

 • Artiesten kunnen tot maximaal € 163,- p.p. uitbetaald krijgen via de KVR (kleinevergoedingsregeling) zonder dat hier premies en loonbelasting op ingehouden worden.
 • De opdrachtgever mag de kleinevergoedingsregeling niet meer op eigen initiatief toepassen.
  Als een artiest dit weigert, dan moet de opdrachtgever het bedrag op een andere manier uitbetalen.
 • De uitbetaalde gages (maximaal € 163,-) zijn een bruto bedrag!
  Raakvlak geeft de uitbetaalde gages maandelijks op aan de Belastingdienst en jij moet deze zelf ook opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat je nog belasting moet betalen, behalve wanneer je genoeg aftrekposten hebt. We raden je dan ook aan om de KVR alleen te gebruiken voor werkelijk gemaakte kosten.
  Let op, je moet aan het eind van het jaar bij een eventuele controle van de belastingdienst aannemelijk kunnen maken dat je deze kosten ook echt hebt gemaakt. Bewaar dus al je bonnetjes van snaren, stokken, benzine, bushuur enz. enz.
 • Als je gage hoger is dan € 163,-, dan wordt de rest verloond.
Voor verdere uitleg verwijzen wij naar de site van de belastingdienst.


^ Terug naar boven

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) 

Per 1 januari 2008 worden netto bedragen berekend op basis van het wettelijke verplichte systeem van Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR). Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we je naar de website van de belastingdienst.
In het kort gezegd komt VCR er op neer dat bij de berekening van het nettobedrag rekening wordt gehouden met - in hetzelfde kalenderjaar - eerder betaalde bedragen. Het VCR kan gevolgen hebben voor de af te dragen en in te houden premies werknemersverzekeringen (o.a. WW en WAO) en (bij niet-artiesten) ZVW. Het VCR kan tot gevolg hebben dat bij een nieuw te berekenen bedrag aan gage/loon eerder berekende premielonen moeten worden gecorrigeerd. Het VCR heeft met name gevolgen wanneer je verdiensten per gewerkte dag variëren.

VCR en je overzicht op raakvlak.nl
Voor de opdrachten die wij op dagbasis verlonen betekent dit dat we de loonberekeningen maken op volgorde van uitbetaling. In verband hiermee zal tot het moment van uitbetalen in je persoonlijke overzicht, het netto bedrag op € 0.00 staan. Vanaf de dag van uitbetaling zal het correcte netto bedrag zichtbaar zijn.

VCR en de Rekenhulp
Artiesten kunnen voor de berekening van netto naar uitkoop en omgekeerd gebruik maken van de Rekenhulp. Door het systeem van het VCR geeft de Rekenhulp alleen nog een correcte uitkomst als:
 • Je dagprijs altijd onder een bruto bedrag van € 183 blijft en de dagprijs die je nu wil berekenen is dat ook;
 • Je daggage altijd boven een bruto bedrag van € 183 komt en de daggage die je nu wil berekenen is dat ook;
 • Je nog niet eerder door ons bent verloond

 
^ Terug naar boven  

btw

Hoe zit het met de btw?
Stichting Raakvlak rekent over alle gefactureerde optredens en werkzaamheden die in Nederland hebben plaatsgevonden btw. 

btw-identificatienummer 
U hebt dit btw-identificatienummer nodig om aangifte omzetbelasting in Nederland te kunnen doen.
^ Terug naar boven

ipv (Inhoudingsplichtigenverklaring)

Dezelfde regels die de verplichtingen van de opdrachtgever van een artiest vastleggen, bepalen dat de opdrachtgever niet als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt als een derde - die in het bezit is van een ‘inhoudingsplichtigenverklaring artiesten’ - de verplichtingen van de opdrachtgever overneemt.

Stichting Raakvlak heeft een dergelijke verklaring (Zie voorbeeld) en kan dus als aangewezen inhoudingsplichtige de verplichting inzake de heffing van belastingen en premies overnemen van de opdrachtgever.

^ Terug naar boven